INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

I.

Základní shrnutí

 

 • Provozovatelem webových stránek www.steeldesign.cz je Tomáš Rozman, IČ: 08844488, se sídlem Mařákova 80/18, 783 36 Křelov-Břuchotín, Břuchotín, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona (dále jen „správce“).
 • Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), zákona o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

 

 • Správce zpracovává Vámi poskytnuté osobní údaje, nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění objednávky:
  • jméno a příjmení
  • adresa
  • e-mail
  • telefon
 • Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.

Účel zpracovávání osobních údajů

 

 • Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.
 • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

 

IV.

Doba a způsob uchovávání údajů

 

 • Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
 • Správce Vaše osobní údaje zpracovává manuálně v listinné a elektronické podobě za výše uvedenými účely.

V.

Další příjemci osobních údajů

 

 • Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem software a ukládání dat.
 • Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
 • Správce nebude předávat osobní údaje žádnému příjemci ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci.

VI.

Práva subjektů údajů

 

 • Subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku proti zpracování. Zjistí-li nebo domnívá-li se uživatel, že správce provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými předpisy upravující zpracování osobních údajů, především jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může účastník požádat správce o vysvětlení nebo požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, doplnění, výmazu osobních údajů, případně omezení zpracování. Dále má uživatel právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů jsou porušeny relevantní právní předpisy na ochranu osobních údajů.
 • Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

 

VII.

Závěrečná ustanovení

 

 • Odesláním poptávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů, a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

     Tyto podmínky ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 1. 4. 2021