informace o zpracování osobních údajů (GDPR)

I.

Základní shrnutí

1.1. Provozovatelem webových stránek www.steeldesign.cz je Tomáš Rozman, IČ: 08844488, se sídlem Mařákova 80/18, 783 36 Křelov-Břuchotín, Břuchotín, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona (dále jen „správce“).

1.2. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), zákona o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

2.1. Správce zpracovává Vámi poskytnuté osobní údaje, nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění objednávky:

  • jméno a příjmení
  • adresa
  • e-mail
  • telefon

2.2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.

Účel zpracovávání osobních údajů

3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

 

IV.

Doba a způsob uchovávání údajů

4.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

4.2. Správce Vaše osobní údaje zpracovává manuálně v listinné a elektronické podobě za výše uvedenými účely.

V.

Další příjemci osobních údajů

5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem software a ukládání dat.

5.2. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

5.3. Správce nebude předávat osobní údaje žádnému příjemci ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci.

  VI.

  Práva subjektů údajů

  6.1. Subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku proti zpracování. Zjistí-li nebo domnívá-li se uživatel, že správce provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými předpisy upravující zpracování osobních údajů, především jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může účastník požádat správce o vysvětlení nebo požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, doplnění, výmazu osobních údajů, případně omezení zpracování. Dále má uživatel právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů jsou porušeny relevantní právní předpisy na ochranu osobních údajů.

  6.2. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

  VII.

  Závěrečná ustanovení

  7.1. Odesláním poptávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů, a že je v celém rozsahu přijímáte.

  7.2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

  7.3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

   

   

       Tyto podmínky ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 1. 4. 2021